Kế hoạch học tập và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ Khóa MBA171

Căn cứ chương trình đào tạo cao học ngành Quản trị Kinh doanh, học viên MBA171 đã tích lũy 31 tín chỉ của 12 môn học trong số 50 tín chỉ của 21 môn học toàn khóa.

Số môn học còn lại của MBA171 là 9 môn có tổng số 19 tín chỉ, được bố trí liên tục trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2019-2020. Học viên tham khảo kế hoạch học tập theo thời gian cụ thể tại mục Kế hoạch đào tạo, và đăng ký tham dự các lớp môn học tại mục Quản lý dạy-học trên trang web pga.huflit.org của Trường.

Kế hoạch học tập theo các lớp môn học trong mỗi học kỳ được thông báo tại mục Thời khóa biểu của trang web đã nêu.

Mỗi học viên thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ với khối lượng tương đương 10 tín chỉ. Thời gian chuẩn bị đề cương của đề tài luận văn thạc sĩ là 4 tuần lễ, bắt đầu từ 27/4/2020. Hội đồng Khoa chủ quản chuyên môn đào tạo sẽ xét duyệt đề cương và cùng Ban đề nghị Lãnh đạo Trường quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ trong tuần lễ từ 01/6/2020.

Học viên cần phải tích lũy toàn bộ các môn học của chương trình đào tạo MBA và đảm bảo đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh để tham gia kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ và xét điều kiện tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, dự kiến trong tháng 11 và 12/2020.